Authors: Saurabh Ranjan Srivastav, Girdhari singh
  Pages: 1-6
  Download Full Paper


  Authors: Kailash Soni, Basant Agarwal, Mukesh Kumar Gupta, Vishnu Goyal
  Pages: 7-13
  Download Full Paper


  Authors: Gunjan Pareek, Deepa Modi
  Pages: 14-19
  Download Full Paper


  Authors: S. L. Surana
  Pages: 20-24
  Download Full Paper


  Authors: Sarfaraz Nawaz, Rida Qureshi
  Pages: 25-27
  Download Full Paper


  Authors: Akash Saxena, Deepak Saini, Shalini Shekhawat
  Pages: 28-33
  Download Full Paper


  Authors: Pinky Vishwakarma, Jai Prakash Vijay
  Pages: 34-37
  Download Full Paper


  Authors: Vanchhit Goyal, Ankit Agarwal, Devesh Mishra
  Pages: 38-44
  Download Full Paper


  Authors: Praveen Kumar Jain, R. K. Jain, Mohammad Salim, Davinder Kaur
  Pages: 45-47
  Download Full Paper


  Authors: Yusuf Saleh, Mahmood Abdulhameed
  Pages: 48-51
  Download Full Paper


  Authors: D. K. Sharma, Amar Chand, Neha Srivastav
  Pages: 52-54
  Download Full Paper


  Authors: Matul Kumawat, Mayank Joshi, Mohit Kumar Balani
  Pages: 55-57
  Download Full Paper


  Authors: Ankit Agarwal, S. L. Soni
  Pages: 58-63
  Download Full Paper


  Authors: Ajay Dhanopia, Alok Mathur, Karan Sirvani, Ayush Goyal
  Pages: 64-70
  Download Full Paper


  Authors: Keshav Jakhotia, Sudesh Garg, D. Haryani
  Pages: 71-74
  Download Full Paper


  Authors: Chitra Manro, Ritu Jain
  Pages: 79-81
  Download Full Paper


  Authors: Shikha Jhanwar
  Pages: 82-84
  Download Full Paper


  Authors: Krishna D. Sharma
  Pages: 85-87
  Download Full Paper


  Authors: Vikas Shrotriya
  Pages: 88-91
  Download Full Paper


  Authors: Arvind Kumar Yadav
  Pages: 92-94
  Download Full Paper