Authors: Saurabh Ranjan Srivastav, Girdhari Singh
  Pages: 1-5
  Download Full Paper


  Authors: Rishank Singh, Sahil Choudhary
  Pages: 6-10
  Download Full Paper


  Authors: Sarfaraz Nawaz, Ankit Vijayvargiya, Abhishek Gupta
  Pages: 11-14
  Download Full Paper


  Authors: Nikita Mittal, Akash Saxena
  Pages: 15-20
  Download Full Paper


  Authors: Ranjana Kumawat, Kiran Rathi
  Pages: 24-28
  Download Full Paper


  Authors: Avinash Kumar Singh, Dheeraj Sharma, Vinita Agarwal
  Pages: 29-34
  Download Full Paper


  Authors: Swati Arora, Subodh Srivastava, Y. K. Vijay
  Pages: 35-37
  Download Full Paper


  Authors: Vivek Jaimini, Swati Arora, Subodh Srivastava, Y. K. Vijay
  Pages: 38-43
  Download Full Paper


  Authors: Ajay Singhal, Manoj Kumar Sain, Ankit Agarwal
  Pages: 44-48
  Download Full Paper


  Authors: Manu Augustine, Dinesh Sharma, Sandeep Bhaskar, Arun Beniwal
  Pages: 49-53
  Download Full Paper


  Authors: Alok Mathur
  Pages: 54-59
  Download Full Paper


  Authors: Nitin Goyal, Ashish Nayyar, Chandan Kumar
  Pages: 60-64
  Download Full Paper


  Authors: Reema Jain
  Pages: 71-74
  Download Full Paper


  Authors: Mukesh Jain, Atul Gupta
  Pages: 75-78
  Download Full Paper


  Authors: Arvind Kumar Yadav, Vikas Shrotriya
  Pages: 79-84
  Download Full Paper


  Authors: Maneesha Kaushik
  Pages: 85-89
  Download Full Paper